Прелоадер
EUR   |  BGN
      Безплатна доставка за поръчки над €40!

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронен магазин BRAVE CREATION, собственост на търговско дружество Брейв криейшън EООД, представен чрез Интернет страницата www.bravecreation.rocks

Фирмени данни: Брейв криейшън EООД, ЕИК 204489156
Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Раковски 122Б.
Данни за кореспонденция: София 1000, ул. Раковски 122Б; info@bravecreation.rocks
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 427513

N.B. Можете да прочетете нашата политика за обработка на “бисквитки” на български език тук.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дефиниции: “Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.bravecreation.rocks („Сайта“); “Артикули” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. “Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя; “Услуги” са всички действия, осъществявани от Брейв криейшън EООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Брейв криейшън EООД предоставя услуги на Клиентите си посредством електронен магазин BRAVE CREATION. Ползването на сайта www.bravecreation.rocks („Сайта“) и поръчването на артикули от него означават, че клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. След кликане на бутона “Купи”, Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната “кошница”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 3. Услугите, предлагани от Брейв криейшън EООД чрез електронен магазин BRAVE CREATION са адресирани само към пълнолетни Клинети, навършили 18 години.
 4. Договорният език е български. Всички цени и плащания на българската версия, обект на настоящите Общи условия са в български лева и с включен ДДС.
 5. Брейв криейшън EООД си запазва правото да променя Общите условия за позлване на електронен магазин BRAVE CREATION. Общите условия стават валидни от момента на публикуването им.
 6. Брейв криейшън EООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, описани в настоящите Общи условия при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които компанията не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Брейв криейшън EООД.
 7. За всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилага българското законодателство.

ІІ. ЦЕНИ

 1. Всички цени на артикули, посочени на българската версия на Сайта BRAVE CREATION са в български лева и с включен ДДС.
 2. Указаната цена на отделен артикул, публикуван в BRAVE CREATION е за 1 брой, 1 чифт или 1 комплект.
 3. Цените, посочени на сайта BRAVE CREATION не включват разходите за доставка.
 4. Цената на закупуване на артикули от BRAVE CREATION не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен с изричното съгласието и на двете страни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

 1. Условията за поръчка, заплащане и доставка са указани на Сайта на BRAVE CREATION.
 2. Всеки Клиент, избрал артикул от електронен магазин BRAVE CREATION може да направи поръчка независимо дали е регистриран на сайта или не.
 3. Поръчки от електронен магазин BRAVE CREATION се приемат единствено чрез системата за онлайн търговия на сайта. Изключено е клиент да направи поръчка по телефона.
 4. Поръчки от електронен магазин BRAVE CREATION се приемат 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.
 5. При поръчката Клиентът посочва валиден електронен адрес, вярно попълнен адрес за доставка и вярно попълнени данни за контакт.
 6. Посочването на неверени/грешни данни от Клиента при поръчка, прави поръчката невалидна и тя не обвързва BRAVE CREATION със задължението за изпълнение на доставката. Допълнителните разходи поради неточен адрес са за сметка на Клиента.
 7. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка чрез преглед на информацията в “Кошница”.
 8. Срокът на доставка за страната е до 5 работни дни, а за чужбина – до 10 работни дни от момента на потвърждаване на поръчката по имейл.
 9. Посочените срокове за доставка са индикативни и BRAVE CREATION не носи отговорност при забавяне по вина на куриера, който я изпраща.
 10. Поръчаните артикули се доставят на посочения от Клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 11. Брейв криейшън EООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на наличност от заявения артикул, в рамките на работната седмица Брейв криейшън EООД уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Брейв криейшън EООД , ще бъде извършено възстановяване на сумите, преведени от Клиента.
 12. Поръчаните артикули от BRAVE CREATION се доставят подходящо опаковани съгласно вида им и ползвания транспорт за доставка.
 13. Брейв криейшън EООД предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
 14. Потребителят и Брейв криейшън EООД удостоверяват получаване на поръчката писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго.
 15. Клиентът се съгласява, че Брейв криейшън EООД има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 16. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на ъ цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им (в случай на избор на наложен платеж, предлаган само на територията на България).

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Артикули от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Брейв криейшън EООД.
 2. Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
 • да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Брейв криейшън EООД услуги;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.bravecreation.rocks и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 • да уведомява незабавно Брейв криейшън EООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не извършва злоумишлени действия.
 1. Брейв криейшън EООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги. Брейв криейшън EООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.bravecreation.rocks или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Брейв криейшън EООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
 2. Брейв криейшън EООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Брейв криейшън EООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.
 3. Брейв криейшън EООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Брейв криейшън EООД.
 4. Брейв криейшън EООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Брейв криейшън EООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.
 5. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.bravecreation.rocks и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Брейв криейшън EООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.bravecreation.rocks във връзка с ползването на услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Брейв криейшън EООД.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети Брейв криейшън EООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Брейв криейшън EООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 7. При неспазване на задълженията по предходните членове и алинеи, Брейв криейшън EООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните членове и алинеи от страна на Клиента. В тези случаи, Брейв криейшън EООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Брейв криейшън EООД предлага гаранционен документ на своите Клиенти за дадена закупена стока, единствено ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Закупена стока от BRAVE CREATION може да бъде върната в срок от четиринадесет (14) работни дни от получаването, ако не е ползвана, не е с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Купувача.
 2. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

– Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

– При транспортирането стоката е била повредена по вина на Брейв криейшън EООД.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Брейв криейшън EООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

 1. Правото на връщане на получена стока по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Брейв криейшън EООД не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

 1. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

– Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

– При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката;

– Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

– В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

– Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си писмено (по мейл) в срок не по-дълъг от 14 работни дни на посочените в сайта координати, като разноските по връщането и повторното изпращане на стоката са за сметка на Купувача.

 1. Адресът, на който Клиентът трябва да изпрати продуктите при рекламация, е този на подателя, посочен върху опаковката, в която е получен съответния артикул.
 2. Условия, при които BRAVE CREATION не признава рекламация на закупена стока:

– При посочени неверени, непълни или грешни данни за адрес, телефонен номер или име при подаване на заявката, се счита, че тя е невалидна и за Брейв криейшън EООД не възниква задължение за нейното изпълнение;

– В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Брейв криейшън EООД се освобождава от задължението си да достави поръчания продукт.

 1. За случаите на отказ за получаване на стоката от Клиента се съставя протокол в момента на доставката. Ако Клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 2. Брейв криейшън EООД е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

VІІ. ЛИЧНИ ДАННИ


Brave Creation създаде тази Политика за поверителност и защита на личните данни, (“Политика за поверителност на данните”), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването  на информация за вас, получена чрез уебсайта bravecreation.rocks
Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност. Brave Creation си запазва правото периодично да променя или актуализира своята Политика за поверителност на данните. По всяко време можете да разгледате нейната  най-актуална версия тук.
Brave Creation обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на  Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , “Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”, както и действащото национално законодателство за защита на личните данни.

 1. Брейв криейшън EООД гарантира на своите Kлиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. При спазване на действащото законодателство и настоящите Общи условия, Брейв криейшън EООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 2. Брейв криейшън EООД не изисква от своите Клиенти конфиденциална информация, като номера на банкови сметки, данни за банкови карти или персонални пароли, и не съхранява такава информация.
 3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява екипът на BRAVE CREATION за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. BRAVE CREATION има право да изпраща на своите Клиенти рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин, на посочения при регистрация електронен адрес, за да ги запознава с възможни промени, нови стоки и промоции.
 5. Брейв криейшън EООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373).
 6. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Брейв криейшън EООД ще изпрати данните само на адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.
 7. Във всеки момент, Брейв криейшън EООД има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола за достъп до профила си, Клиентът може да изиска повторното изпращане на информацията на имейл адреса, с който е регистриран на сайта на BRAVE CREATION. Ако Клиентът е забравил паролата си, тя може да бъде възстановена от линка за забравена парола в секцията Вход на сайта. За възстановяване и повторно изпращане на потребителско име и/или имейл адрес, промяната може да се направи чрез свързване посредством имейл с екипа на BRAVE CREATION.
  9. В случай, че Клиентът е забравил или изгубил данните си за достъп до имейл адреса, с който се е регистриал в сайта на BRAVE CREATION, или този e-mail адрес вече не съществува, Клиентът може да изиска промяна на основния си имейл за достъп до профила си чрез писмено свързване по имейл с екипа на Брейв криейшън EООД. За да се финализира тази промяна Брейв криейшън EООД ще изиска от Клиента копие, заверено с “Вярно с оригинала”, на документ за самоличност, издаден от държавните органи (паспорт, лична карта или свидетелство за правоуправление на МПС).
  10. Категории лични данни, които Brave Creation обработва:
  – вашата контактна информация – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес
  – вашият IP адрес
  – данни за поръчката, включително начина на плащане и номера на трансакцията
  – история на вашата поръчката
  – информация свързана с предоставяне на услугата  – всякакъв вид комуникация и кореспонденция между нас във връзка с изпълнение на поръчката
  11. Вашите права като субект на даннипо всяко време, вие имате право да:
  – поискате достъп до вашите лични данни, които  Brave Creation обработва, както и  да получите копие от тях.
  – поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
  – поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.
  За да упражнявате някое от гореизброените права, просто изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл на info@bravecreation.rocks. Ще ви отговорим в най-кратък срок. По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните  са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните – Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/
  12. Брейв криейшън EООД приема и обявява на сайта си гореизложената политика за защита на личните данни, като неразделна част от Общите условия, достъпни на адрес www.bravecreation.rocks
  13. Законосъобразност на обработването
  Brave Creation обработва вашите лични данни, необходими за изпълнението на вашия договор за покупка от нашия сайт. Brave Creation обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.
  14. Обработваме вашите лични данни със следните цели:
  – за целите на точното и правилно изпълнение и доставка на Вашата поръчка.
  – за целите на ясната и точна комуникация с вас относно състоянието на поръчката.
  – за целите на гаранцията в рамките на гаранционния период на продуктите
  – за целите на нашите проучвания на клиентската удовлетвореност и програмите ни за лоялност
  – за целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство
  – за да можем да декларираме и да отчитаме продажбите си
  – за да можем да изпращаме нашия бюлетин и рекламни материали само в случаите, когато клиентите дават съгласието си за това.
  15. Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:
  – личните данни, които сте предоставили по време на регистрацията ви на нашия сайт, Brave Creation съхранява, до момента, до който профилът ви е активен.
  – данните, свързани с вашата поръчка и нейното плащане съхраняваме за сроковете, предвидени в данъчното и финансово законодателство.
  – в случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии и всякакви други промоции, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а  участниците ще бъдат информирани за него.
  16. Потенциални получатели на вашите лични данни:
  Brave Creation не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи :
  – Brave Creation предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия продукт.
  – когато специален закон изисква това, Brave Creation прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни  и други държавни  органи,, както и към  доставчиците на счетоводни услуги.

Отговорен за обработването на вашите лични данни е:
Брейв криейшън EООД, ЕИК 204489156
Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Раковски 122Б.
Данни за кореспонденция: София 1000, ул. Раковски 122Б; info@bravecreation.rocks

VІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Артикулите, които се намират на Сайта BRAVE CREATION не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ асортимента, предлаган от Брейв криейшън EООД в BRAVE CREATION, с които компанията работи. Брейв криейшън EООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.
  2. Всички права над текстовото и графично съдържание на Сайта са запазени и са собственост на Брейв криейшън EООД или неговите партньори. Използването на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от Брейв криейшън EООД и изрично опоменаване на източника (Магазин за дизайнерски тениски BRAVE CREATION) на видно място в цитата, както и поставането на линк към www.bravecreation.rocks. Авторските права над логата, имената и графично съдържание на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.
  3. Забранява се копирането на текстове от страниците на BRAVE CREATION и публикуването им на други сайтове без писмено съгласие на Брейв криейшън EООД.
  4. Брейв криейшън EООД не носи отговорност спрямо Клинетите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез BRAVE CREATION.
  5. Брейв криейшън EООД си запазва правото да променя цените за наличните артикули без предварително да известява за това Клиента, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.
  6. Брейв криейшън EООД не носи отговорност за верността на информацията за артикулите, публикувани на Сайта BRAVE CREATION, тъй като тази информация е предоставена от Производителите, с които компанията работи. Брейв криейшън EООД не гарантира и не носи отговорност за вреди, които са настъпили вследствие ползването на тази информация.
  7. Брейв криейшън EООД предоставя услуги чрез електронен магазин, съдържащ продукти и предмети предоставяни от трети страни, повечето от които не са собсвеност на Брейв криейшън EООД. За всички продукти Брейв криейшън EООД не носи отговорност при неправилна употреба и не предоставя гаранции. Потребителят се съгласява, че използва продуктите съгласно предложените инструкции, ако има такива, предоставени от производителите, и на своя отговорност.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Клиентите използват интерфейса на Сайта на Брейв криейшън EООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Брейв криейшън EООД стоки в сайта на BRAVE CREATION.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът между Брейв криейшън EООД и Клиента представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.bravecreation.rocks
4. Страна по договора с Брейв криейшън EООД е Клиентът съгласно данните, предоставени при покупка и/или регистрацията. За избягване на съмнение, това са и данните, с които е създаден акаунт, или с които е направена покупка на сайта, собственост на Брейв криейшън EООД.
5. Брейв криейшън EООД включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиент или заявка за закупуване на продукти от сайтовете Брейв криейшън EООД.
7. Брейв криейшън EООД доставя стоките на посочения от Клиентите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

X. ДРУГИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Брейв криейшън EООД се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.
 2. Клиентите заплащат на Брейв криейшън EООД възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайтовете на BRAVE CREATION и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Брейв криейшън EООД на адреса на сайтовете на BRAVE CREATION.
 3. Брейв криейшън EООД доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Брейв криейшън EООД на сайта на BRAVE CREATION и съгласно настоящите общи условия.
 4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
 5. Клиентът и Брейв криейшън EООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация (ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп) или при покупка на продукти.
 7. За да използва сайта на BRAVE CREATION за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Брейв криейшън EООД. Брейв криейшън EООД потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес.
 8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Клиента, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Клиента и Брейв криейшън EООД, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. Тази промяна може да се направи от менюто с опции в Профил на Клиента.
 9. Брейв криейшън EООД не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Брейв криейшън EООД си запазва правото да изисква от Клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
 10. Брейв криейшън EООД доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок. Ако срокът на доставка не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Брейв криейшън EООД доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 12. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд в България или Комисията за защита на потребителите.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Брейв криейшън EООД по всяко време, като своевременно актуализира тази страница. Клиентът следва да проверява периодично тази страница, за да се информира за актуалните Общи условия, защото те имат задължителен за него характер. Възможно е някои членове и условия да бъдат суспендирани от изрично посочени юридически текстове, поместени на съответните страници на настоящия сайт. Ако клиентът не желае да приема никакви нови условия, след като такива бъдат изрично записани на тази страница, то съответно той следва да преустанови ползването на настоящия сайт.
 2. Клиентът носи собствена отговорност да се запознае с текущите Общи условия, публикувани на всички сайтове, собственост на Брейв криейшън EООД.
 3. Брейв криейшън EООД публикува тези общи условия на адрес www.bravecreation.rocks, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Брейв криейшън EООД се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в сайтовете на BRAVE CREATION. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15 август 2017 г.


Контролни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
 2. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
Затвори

Кошница (0)

Количката е празна Няма продукти в кошницата.